Ofiter Conformitate

Ofiter Conformitate

 

Ofiţerul conformitate reprezintă o calificare profesională solicitată pe piaţa muncii, apărută ca urmare a reglementărilor legale interne şi internaţionale ce impun existenţa acestei funcţii, a necesităţii interne din cadrul băncilor privind existenţa unei funcţii independente de control  în gestiunea riscului de conformitate.

OBIECTIVUL CURSULUI

Asigurarea calităţii pregătirii şi examinării participanţilor la program, precum şi certificarea cunoştinţelor, competenţelor, atitudinilor realizate pe baza standardului ocupaţional OFIŢER CONFORMITATE.

GRUP ŢINTĂ

Personalul din sistemul financiar-bancar angajat în cadrul departamentelor de conformitate, risc, audit şi operaţiuni corporate/retail, juridic.

CONDIŢII DE ACCES

Participanţii la curs trebuie să fie angajaţi într-o instituţie care activează în domeniul financiar-bancar, să facă dovada că sunt absolvenţi de studii superioare şi că au participat la cel puţin două programe de training din aria conformitate, AML/KYC/CF, sau guvernanţă corporativă, demonstrând astfel ca deţin cunoştinţe de bază prealabile referitoare la aria conformităţii, cunoştinţe necesare ca şi condiţie de acces la curs.

Acte necesare înscrierii: copie diplomă de licenţă, adeverinţă de  locul de muncă şi formular de înscriere.

CONŢINUTUL CURSULUI

Dezvoltarea celor 8 competenţe specifice ocupaţiei OFIŢER CONFORMITATE :

Competenţa 1. Avizarea conducerii băncii asupra obligaţiilor de asigurare a conformării;

1.1. Stabilirea obligaţiilor legale

1.2. Evaluarea gradului de risc asociat neconformării la obligaţiile legale

1.3. Definirea responsabilităţilor personalului

1.4. Identificarea măsurilor interne de conformare

1.5. Întocmirea raportului de conformare

Exerciţii şi studii de caz          

Competenţa 2. Asistarea conducerii băncii în dezvoltarea Programului de Conformitate;

2.1. Redactarea politicii de conformitate

2.2. Aprobarea de către conducerea băncii a politicii de conformitate

2.3. Acordarea de consultanţă conducerii băncii în dezvoltarea de proceduri interne

2.4. Evaluarea periodică a modului de adecvare a procedurilor interne la cerinţele legii

2.5. Raportarea deficienţelor constatate conducerii băncii

2.6. Înaintarea spre aprobare de propuneri pentru modificare a procedurilor interne existente

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 3. Efectuarea instruirii personalului băncii;

3.1. Elaborarea planului de instruire

3.2. Pregătirea materialelor de instruire şi supunerea atât a lor, cât şi a planului, aprobării conducerii băncii

3.3. Executarea instruirii personalului băncii

3.4. Evaluarea activităţii de instruire şi arhivarea evidenţelor de executare

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 4. Monitorizarea conformităţii;

4.1. Elaborarea planului de monitorizare a conformităţii şi aprobarea acestuia

4.2. Executarea activităţilor de monitorizare a conformităţii

4.3. Identificarea deficienţelor în activitatea de asigurare a conformităţii

4.4. Propunerea măsurilor de soluţionare a deficienţelor

4.5. Monitorizarea modului de soluţionare a deficienţelor

4.6. Evaluarea periodică a planului de monitorizare

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 5. Raportarea neconformării;

5.1. Determinarea scopului şi destinaţiei raportării

5.2. Identificarea situaţiilor de neconformare, ierarhizarea neconformităţii din punct de vedere al riscului asociat

5.3. Propunerea măsurilor de soluţionare a neconformităţilor

5.4. Întocmirea raportului cu privire la situaţiile de neconformare, riscul asociat şi măsurile propuse

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 6. Îndeplinirea rolului ofiţerului de conformitate în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;

6.1. Executarea rolului de persoană desemnată în relaţia cu ONPCSB

6.2. Elaborarea de proceduri privind prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism

6.3. Executarea periodică a instruirii personalului băncii în domeniu

6.4. Analizarea informaţiilor privind suspiciunile şi sesizarea ONPCSB cu privire la suspiciunile motivate rezonabil

6.5. Coordonarea activităţii de raportare către ONPCSB şi răspunsul la cererile Oficiului

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 7. Acordarea de consultanţă personalului băncii;

7.1. Analizarea proiectelor băncii şi recomandări formulate

7.2. Acordarea vizei de conformitate şi exercitarea dreptului de escaladare

7.3. Asistarea personalul băncii pentru conformare şi emiterea punctelor de vedere referitoare la aplicarea cerinţelor de conformitate

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 8. Reprezentarea băncii în relaţiile cu autorităţile.

8.1. Executarea rolului de persoană desemnată în relaţia cu autorităţile

8.2. Gestionarea inspecţiilor realizate de autorităţi

8.3. Răspunsurile la cererile autorităţilor şi păstrarea legăturii cu autorităţile

Exerciţii şi studii de caz

LECTOR – Maria-Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani in diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG.

Certificările sale internaţionale includ Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK.

Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale.

Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupaţia Ofiţer Conformitate precum şi a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI/ PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Cursul se va desfăşura pe parcursul a 54 ore de pregătire (cinci sesiuni), programate în weekend, din care: 18 ore pentru instruire teoretică şi 36 ore pentru instruire practică, în perioada 04 octombrie – 16 noiembrie 2019:

Sesiunea 1: 04 – 05 octombrie 2019; vineri 14:00 – 20:00; sâmbătă 9:00 – 17:30

Sesiunea 2: 18 – 19 octombrie 2019; vineri 14:00 – 20:00; sâmbătă 9:00 – 17:30

Sesiunea 3: 01- 02 noiembrie 2019; vineri 14:00 –20:00; sâmbătă 9:00 – 17:30

Sesiunea 4: 15 – 16 noiembrie 2019; vineri 14:00 – 20:00; sâmbătă 9:00 – 15:30

EVALUAREA –  are loc la sfârşitul cursului şi constă într-o probă teoretică şi o probă practică.

Proba teoretică se suţine în ultima zi de curs şi constă în lucrare scrisă sub formă de test grilă, care cuprinde 40 întrebări, cu variante de răspuns multiple, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte. Evaluare se face cu calificativul admis/respins; calificativul admis se acordă pentru minimum 35 răspunsuri corecte. Doar candidaţii admişi la proba teoretică vor putea susţine şi proba practică.

La începutul fiecărui curs participanţii primesc suportul de curs pe suport de hârtie, printat şi tema proiectului final. Suportul de curs reprezintă baza pentru pregătirea teoretică, iar exerciţiile practice desfăşurate pe parcursul sesiunilor de instruire reprezintă baza pentru întocmirea proiectului final, alături de activitatea de cercetare independentă, desfăşurată de participanţi pe parcursul cursului.

Proba practică se suţine în  cadrul examenului de absolvire a cursului, examen care se va organiza în cel mult două săptămâni de la finalizarea acestuia şi constă în prezentarea unui proiect final .

Pe perioada cursului, participanţii beneficiază de tutoriat, iar pentru pregătirea examenului scris şi a proiectului final vor aloca timp de studiu individual.

Participanţii care obţin la proiectul final cel puţin nota 7, vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori BNR si ARB), cu 54 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs) şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al competenţelor specifice dobândite

Număr maxim de participanţi: 18

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii