MIFID II – Consultant de investiţii financiare

MIFID II – Consultant de investiţii financiare

OBIECTIV

Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă consultanţă clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II.

TEMATICA CURSULUI

1. CADRUL DE REGLEMENTARE A PIEŢELOR ŞI INSTRUMENTELOR FINANCIARE PRIVIND PROTECŢIA INVESTITORILOR 

a) Obiectivele pachetului normativ din UE (MiFID II/MiFIR, PRIIPs, MAD/MAR, AFIA/DAFIA, UCITS 5, ESMA) şi impactul asupra sistemului financiar-bancar

b) Legislaţia naţională. Autorităţile cu rol de reglementare şi supraveghere: BNR şi ASF

c) Prezentarea generală a procesului de guvernanţă a produselor

2. INSTRUMENTE FINANCIARE – TIPOLOGIE

a) Caracteristicile, riscul şi particularităţile cheie ale instrumentelor financiare; principiile de evaluare; locuri de tranzacţionare

i. Instrumente ale pieţei monetare (certificate de trezorerie, certificate de depozit, efecte de comerţ, alte instrumente cu caracteristici echivalente)

ii. Depozite structurate

iii. Acţiuni, certificate de depozit pentru acţiuni

iv.Obligaţiuni/Titluri de creanţă securitizate

v. Produse financiare structurate (certficate index, turbo, bonus, cu capital protejat)

vi. Fonduri de investiţii/fonduri tranzacţionate la bursă

vii. Exchange Traded Funds (ETFs )

viii. Instrumente financiare derivate/instrumente financiare derivate tranzacţionate la bursă

ix. Certificate de emisii de gaze

b) Clasificarea produselor de investiţii

i. Complexe

ii. Noncomplexe

3. FUNCŢIONAREA PIEŢELOR FINANCIARE ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA VALOARII ŞI COTAŢIEI PRODUSELOR DE INVESTIŢII

a) Piaţa monetară

b) Piaţa valutară

c) Piaţa de capital: locuri de tranzacţionare, operatori de piaţă, tipuri de pieţe, entităţi ale pieţei de capital

d) Indicatori macroeconomici şi analiza contextului macroeconomic. Impactul valorilor economice, al evenimentelor naţionale, regionale şi globale asupra pieţelor şi asupra valorii produselor de investiţii

e) Managementul riscurilor (operaţional, de piaţă, reputaţional)

4. EVALUAREA DATELOR RELEVANTE PENTRU PRODUSELE DE INVESTIŢII

a) Contabilitate şi analiză financiară (noţiuni privind contul de profit şi pierdere şi bilanţul)

b) Analiza fundamentală

i. Indicatori

ii. Evaluarea obligaţiunilor, titluri de stat şi titlurilor de participare la organisme de plasament colectiv

iii. Metode de evaluare a acţiunilor

iv. Exemple

c) Analiza tehnică

i. Indicatori

ii. Analiza Grafică-tipuri de grafice şi formaţiuni

iii. Trenduri

iv. Exemple

d) Stress-testing. Back-testing

e) Documentele cu informaţii cheie destinate investitorilor – PRIIP. (prezentare şi exemple)

f) Finanţarea companiilor. Oferte publice. Prospectele/documentele de ofertă publică. (prezentare şi exemple)

5. CLASIFICAREA CLIENŢILOR CONFORM DIRECTIVEI MIFID II 

a) Clienţi de retail

b) Clienţi profesionali

c) Contrapărţi eligibile

6. FURNIZAREA CONSULTANŢEI DE INVESTIŢII 

a) Consultanţa de investiţii şi administrarea de portofolii – definiţii

b) Informaţii privind consultanţa de investiţii şi administrarea de portofolii oferite clientului

c) Consultanţa de investiţii oferită în mod independent

d) Evaluarea caracterului corespunzător şi adecvat – informaţiile referitoare la cunoştinţele şi experienţa clientului/potenţialului client

e) Evaluarea caracterului adecvat şi rapoartele privind caracterul adecvat

f) Stimulentele

g) Etica în consultanţa de investiţii: reguli privind conduita, interdicţii, prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese

7. DECLARAŢIA POLITICII DE INVESTIŢII (IPS). PROFILUL INVESTIŢIONAL

a) IPS – Investment Policy Statement: definiţie, conţinut, obiective

b) Profilul investiţional

c) Aspecte fiscale privind veniturile generate din transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare

8. TEORIA PORTOFOLIULUI ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI INVESTIŢIONAL

a) Decizia de alocare a capitalului

b) Portofolii formate dintr-un activ riscant şi unul fără risc

c) Curbele de indiferenţă şi aversiunea la risc

d) Portofolii cu 2 active riscante

e) Portofolii cu n active riscante

f) Selecţia portofoliului – modelul Markowitz

g) Riscul de piaţă

h) Măsurarea riscului de piaţă

i) VaR –Value at Risk

9. ABUZUL DE PIAŢĂ

a) Categorii de operaţiuni şi instrumente financiare care intră în sfera abuzului de piaţă

b) Instigarea, complicitatea şi tentativa

c) Informaţia privilegiată

d) Tipuri şi categorii de operaţiuni ce intră în sfera operaţiunilor de manipulare a pieţei; prevenirea şi detectarea operaţiunilor de manipulare a pieţei

e) Exceptări de la prevederile privind abuzul pe piaţă

f) Rapoarte privind tranzacţiile suspecte

10. SPĂLAREA BANILOR 

a) Categorii de operaţiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor; prevenirea şi detectarea operaţiunilor de spălare a banilor

b) Rapoartele privind tranzacţiile suspecte

11. SANCŢIUNI MIFID II (1 oră)

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 30 ore.

TESTARE

Cursul se va finaliza cu examen.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

7 octombrie (luni), orele: 9:00 – 18:10

8 octombrie (marti), orele: 9:00 – 19:00

9 octombrie (miercuri), orele: 9:00 – 19:00

10 octombrie (joi), orele: 9:00 – 13:30

11 noiembrie (vineri) –  EXAMEN, orele 9:30 – 11:30 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi testare.

Echipa de lectori (în ordine alfabetică):

Badea Laura. Laura este Investment Manager, Fixed Income, la NN Investment Partners. Lucrează de peste 14 ani în domeniul pieţelor financiare, ocupându-se de administrarea de portofolii în cadrul unor grupuri financiare importante – NN Group (ex ING) şi BCR Erste. În ultimii 8 ani a administrat cu succes cele mai mari fonduri de pensii din piaţa locală (atât portofolii de pensii obligatorii, cât şi de pensii voluntare). Înainte de a lucra în domeniul pensiilor private, Laura a căpătat expertiză în administrarea activelor cu venit fix colaborând la administrarea fondurilor ING Investment Management BV – fonduri UCITS listate la Luxembourg, portofolii de asigurări de viaţă cu garanţie şi de tip unit linked. Şi-a început cariera în banking în aria de trezorerie în calitate de economist. Laura a absolvit Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, specializarea Bănci şi Burse de Valori în 2005.

Dumitrescu Cristina Daniela, CFA. Cristina ocupă poziţia de Expert Investiţii Affluent Clients în cadrul BRD GSG. Deţine certificarea CFA (Chartered Financial Analyst) din anul 2013 şi a absolvit Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci, şi Burse de Valori (ASE) ca şefă de promoţie în anul 2007. Deţine şi funcţia de cenzor în asociaţia CFA România şi are o experienţă de peste 11 ani în sistemul financiar-bancar. A ocupat poziţii de dealer în activitatea de trezorerie şi pieţe financiare, private banker, manager strategie active şi pasive, manager produs, etc în Raiffeisen Bank, RBS, Unicredit Bank şi BRD GSG. În prezent, Cristina este implicată într-un proiect prin care Managerii Clientelei Affluent din BRD GSG sunt formaţi în zona de investiţii.

Nica Andreea, CFA, PRM. Andreea este expert în domeniul investiţiilor financiare. Are o experienţă de peste 10 ani în industria serviciilor financiare, activând în departamentul de trezorerie al următoarelor bănci: OTP Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank. Domeniile sale de expertiză sunt: planificare strategică, vânzarea de produse de trezorerie, derivative FX & IR, project management, managementul riscurilor, formarea şi pregătirea echipelor de vânzări de soluţii şi produse de trezorerie, etc. A avut responsabilităţi în implementarea reglementărilor şi standardelor: EMIR, MAD/MAR, MiFID II/MiFIR, PRIIP, IFRS 9. Din ianuarie 2018 este membru al Consiliului Director al CFA Romania şi project manager al programelor educaţionale ale CFA Romania, incluzând parteneriate cu universităţi, autorităţi şi instituţii din România şi Republica Moldova. Deţine certificările CFA – Chartered Financial Analyst (2012), ACI Dealing Certificate & ACI Diploma (2009 şi 2011) şi certificarea PRM – Professional Risk Management (2013).

Petre Cristian, CFA. Cristian este Investment Manager la NN Pensii. El şi-a început cariera în domeniul consultanţei financiare în cadrul unei companii din Big 4, iar apoi a acumulat mai mult de 10 ani de experienţă în domeniul administrării de active financiare, administrând portofolii atât pentru societăţi de administrare a investiţiilor (SAI KD Investments Romania SA), cât şi pentru societăţi de administrare a fondurilor de pensii (BCR Pensii, NN Pensii) . Cristian a absolvit Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (ASE), specializarea Bănci şi Burse de Valori în 2006, iar în 2011 programul de master DOFIN în cadrul aceleiaşi facultăţi. Din 2012 este deţinător al titlului CFA (Chartered Financial Analyst) şi membru al CFA România.

Dr. Raicu Georgica, CAMO. Georgica este Șef serviciu Conformare, în cadrul Băncii Transilvania. De asemenea, este Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB). În perioada 1995-1998, a ocupat funcţia de Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), în perioada 2006 – 2012, a ocupat poziţia de Compliance Manager în cadrul  Departamentului de Conformitate din Banca Românescă NBG; între anii 2014 -2016 a fost Manager Conformitate şi Director adj. Conformitate la Volksbank România  având ca principale atribuţii coordonarea riscului de conformitate al băncii, inclusiv administrarea de măsuri în scopul mitigăriii riscului de conflict de interese.  Este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie specialitatea Doctrine Economice – Econometrie (ASE) şi Masterand în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu. Georgica deţine următoarele certificări internaţionale: Diploma in Compliance Officer & Anti-Money Laundering Officer (IAFM), Compliance Ethics Officer (SCCE/ACAMS). Este certificată ca formator de competenţe profesionale (ANC).

Stoica Mihaela-Corina, ICA, ACI Certificate. Mihaela este Supervizor Direcţia Conformitate/Conformitate Pieţe de Capital din cadrul BCR Erste, anterior fiind Manager Control, Training, MiFID – Conformitate în cadrul Raiffeisen Bank Romania.

Are experienţă în domeniul pieţei de capital de peste 20 ani, a ocupat funcţia de Director risc şi control şi funcţia de control intern la SAI Erste Asset Management SA, a fost Preşedinte/DG şi reprezentant control intern la SAI BCR Asset Management, Specialist în cadrul Direcţiei Managementul Grupului şi Pieţe de Capital din cadrul BCR, participând printre alte activităţi la administrarea, gestionarea şi supravegherea subsidiarelor grupului BCR cu activitate pe piaţa de capital, respectiv SAI BCR Asset Management SA şi BCR Securities SA etc. In perioada 2010 – 2017 a activat în cadrul Raiffeisen Bank, în calitate de Manager Control, Training, MiFID – Conformitate.

Mihaela este absolventă a Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti, specializată în modelare matematică şi absolvit programe de master în finanţe, bănci, burse de valori – ASE, Master în Politici internaţionale – IDR,  Master în International Financial and Monetary Systems – ATTF Luxemburg. Este lector autorizat de către ASF. Deţine următoarele certificări în domeniul pieţelor financiare: International Diploma in Compliance (ICA), ACI Dealing Money Markets – Products & Market Discipline. 

Tantaru Mihai, CFA, ACI Certificate & Diploma. Mihai este Manager de portofoliu pentru fondurile de pensii de Pilon 2 si Pilon 3 la NN Pensii, având o experienţă de muncă de 10 ani în domeniul pieţelor financiare. Anterior acestei poziţii a fost economist în Departamentul de Analiza Macroeconomica la ING Bank Romania şi Corporate dealer în Departamentul Trezorerie la Millennium Bank Romania. Experienţa profesională este completată de studiile relevante în domeniul pieţelor financiare, centrate pe metode cantitative de calcul. A absolvit Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (ASE) şi programul de masterat DOFIN. Mihai a obţinut şi diplome de certificare profesională de la Asociaţia Pieţelor Financiare ACI: ACI Dealing Certificate (2011) şi ACI Diploma (2012), precum şi diploma CFA (Chartered Financial Analyst) în 2015.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi testare.

Persoană de contact:

Roxana Ursu – Coordonator Training: e-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.804

Bogdan Trifescu – Expert training: e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.814

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii