Introducere în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS

Introducere în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS

    NOU 

OBIECTIV

Având la bază cele mai recente actualizări, precum şi provocările aspectelor practice ale utilizării Standardelor Financiare Internaţionale de Raportare – International Financial Reporting Standards (IFRS) şi Standardelor Internaţionale de Contabilitate – International Accounting Standards (IAS), seminarul oferă o abordare aplicată a conceptelor cuprinse în cadrul IAS şi IFRS, analizând şi ilustrând cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică.

Exemplele sunt adaptate astfel incat sa fie utile cursantilor in activitatea lor concreta, imediată.

Oridecate ori apar modificari ale standardelor prezentate sau interpretari relevante, se va face trimitere la ele cu explicarea impactului pe care aceste modificari sau noutăţi le au. Permanent pe parcursul cursului, atunci cand nivelul de interes este mare, se vor face recomandari privind eventualele aprofundari ale subiectelor prezentate, cum ar fi ghiduri, carti sau articole interesante care pot ajuta in detalierea aspectelor de interes.

Prezentarea exemplelor va ţine cont de legislaţia romȃnească şi de particularităţile ei, permanent făcȃndu-se paralela ȋntre reglementările romȃneşti şi metodele prezentate ca bune practici in literatura de specialitate. Acolo unde apar diferente intre principiile contabile si regulile illustrate de IFRS si reglementarile fiscale, aceste diferente vor fi explicate si analizate, atat prin prisma impactului lor in situatiile financiare cȃt şi prin prisma eventualelor aspect fiscale de care trebuie tinut cont.

Cursantii vor lucra in echipe şi individual pentru a raspunde la studiile de caz prezentate si aproape la sfarsitul fiecarui standard vor participa la un Quiz competitiv pentru a demonstra ca şi-au insusit notiunile prezentate.

CONȚINUT

Ziua 1

1. Situaţiile financiare conform IFRS. Standardele acoperite vor fi IAS 1 Situatii financiare, IAS 7 Fluxuri de numerar, IAS 34 Situatii financiare interimare.

Principalele noţiuni discutate sunt:

 • Elementele situaţiilor financiare şi criteriile lor de recunoaştere şi măsurare
 • Principii de bază
 • Situaţia poziţiei financiare
 • Rezultatul global
 • Situaţia capitalurilor proprii
 • Cheltuieli şi venituri – criterii de recunoaştere şi evaluare
 • Chestiuni specific raportarii interimare
Exemple practice, probleme, studii de caz, discuţii privind:
 • Diferenţe RAS (RO- GAAP) – IFRS
 • Exemple practice de situatii financiare
2. Impactul asupra situatiilor financiare in cazul modificarii politicilor contabile sau al erori semnificative indentificate. Calcului rezultatului pe actiune. Standardele acoperite: IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori si IAS 33 Rezultatul pe actiune

Principalele noţiuni discutate sunt:

 • Notiunea de politica contabila versus estimare
 • Stabilirea pragului de semnificatie
 • Rezultatul pe actiune de baza/ diluat
Exemple practice, probleme, studii de caz, discuţii privind:
 • Modificarea politicilor contabile – impact in situatiile financiare conform IAS 8
 • Modificarea estimarilor
 • Corectarea erorilor semnificative
 • Calculul rezultatul pe actiune de baza
 • Calculul rezultatul pe actiune diluat
Ziua 2

3. Active imobilizate si deprecierea lor. Standardele acoperite vor fi IAS 16 Imobilizari corporale, IAS 38 Active necorporale, IAS 36 Deprecierea activelor, IAS 40 Investiţii imobiliare, IAS 23 Costurile indatorarii

Principalele noţiuni discutate sunt:

 • Clasificarea activelor ca si active corporale si necorporale
 • Activele clasificate drept investiţii imobiliare
 • Criterii de recunoaştere şi măsurare initiala ale imobilizărilor corporale şi necorporale
 • Modele de evaluare după recunoaşterea iniţială a activelor imobilizate
 • Metode de amortizare

Exemple practice, probleme, studii de caz, discuţii privind:

 • Clasificarea activelor ca active corporale si necorporale sau investitii imobiliare
 • Criterii de recunoaştere şi măsurare initiala ale activelor imobilizate
 • Modele de evaluare după recunoaşterea iniţială
 • Metode de amortizare
 • Revizuiri ale estimarilor initiale
 • Prezentarea informatiilor

4. Stocuri şi active pe termen lung deţinute în vederea vânzării. Standardele acoperite vor fi IAS 2 Stocuri şi IFRS 5 Active imobilizate deținute pentru vânzare și activități întrerupte

Principalele noţiuni discutate sunt:

 • Criterii de clasificare a stocurilor şi a activelor imobilizate deținute pentru vânzare
 • Reguli de recunoastere si evaluare initiala ale stocurilor şi a activelor imobilizate deținute pentru vânzare
 • Evaluare ulterioara si prezentarea stocurilor şi a activelor imobilizate deținute pentru vânzare
 • Clasificarea unei activităţi ca fiind întreruptă
 • Prezentarea informaţiilor pentru activităţile întrerupte

Exemple practice, probleme, studii de caz, discuţii privind:

 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea stocurilor şi a activelor imobilizate deținute pentru vânzare
 • Metode de evaluare a stocurilor
 • Evaluarea iniţială şi ulterioară
5. Impozite amanate, provizioane, active şi datorii contingente si contabilizarea beneficiilor angajatilor. Standarde acoperite – IAS 12 Impozite amanate, IAS 19 Beneficiile Angajatilor si IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

Principalele noţiuni discutate sunt:

 • Criterii de recunoaştere a impozitelor amânate
 • Diferenţe temporare deductibile vs. impozabile
 • Beneficiile angajaţilor – definire, clasificare şi delimitări
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea beneficiilor pe termen scurt
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea beneficiilor pe termen lung
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea provizioanelor
 • Noţiunea de active şi datorii contingente
Exemple practice, probleme, studii de caz, discuţii privind:
 • Recunoaşterea impozitelor amânate în situaţiile financiare
 • Evaluarea impozitelor amânate şi contabilizarea lor
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea beneficiilor pe termen scurt
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea beneficiilor pe termen lung
 • Evaluarea iniţială şi ulterioară a provizioanelor
 • Contabilizarea provizioanelor
 • Prezentarea informaţiilor despre activele şi datoriile contingente

Ziua 3

6. Standardele acoperite vor fi IFRS 15 Venituri din contracte, IFRS 16 Leasing, IFRS 7 Intrumente financiare: Informaţii de furnizat, IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare şi IFRS 9 Instrumente financiare

Principalele noţiuni discutate sunt:

 • Reguli de recunoaştere a veniturilor
 • Recunoaşterea veniturilor din vânzarea bunurilor
 • Recunoaşterea veniturilor din servicii
 • Clasificarea contractelor de leasing
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea contractelor de leasing
 • Tipuri de instrumente financiare
 • Contabilizarea instrumentelor financiare emise (de capital si de datorie)
 • Contabilizarea instrumentelor financiare achiziţionate
Exemple practice, probleme, studii de caz, discuţii privind:
 • Reguli de recunoaştere a veniturilor
 • Recunoaşterea veniturilor din vânzarea bunurilor
 • Recunoaşterea veniturilor din servicii
 • Clasificarea contractelor de leasing conform noilor reguli
 • Impactul asupra situaţiilor financiare
 • Evaluarea iniţială şi ulterioară a drepturilor de utilizare
 • Criterii de clasificare a instrumentelor financiare emise
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea instrumentelor de capital emise
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea instrumentelor de datorie emise
 • Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea instrumentelor financiare achiziţionate
 • Evaluarea si recunoasterea instrumentelor financiare emise (mixte, de capital sau de datorie)
 • Evaluarea si recunoasterea dobanzilor si a dividendelor

GRUP ȚINTĂ

Angajaţii în departamentele financiar-contabile din companii, responsabili cu realizarea raportărilor pe baza IFRS, middle managementul din aceste instituţii, precum şi alte persoane interesate.

LECTOR

Mirela Păunescu, FCCA, CECCAR, CAFR

Mirela Păunescu este membru al ACCA, CECCAR şi CAFR. Deţine şi o Diplomă de Master în Audit şi Contabilitate Managerială, precum şi titlul de Doctor în Economie (ASE). Mirela este lector pentru programul ACCA şi, de asemenea, s-a specializat în predarea seminariilor pe tematica IFRS & IAS pentru companii şi instituţii financiare. Este un practician experimentat, fiind partener într-o firmă de consultanţă. Fost consilier al Ministrului de Finanţe, Mirela are expertiză şi în calitate de consilier fiscal pentru companii multinaţionale şi instituţii din sectorul serviciilor financiare.

DATE

31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2019,  2 zile si ½, rspectiv: joi 31 oct. orele 10:00 – 18:00, vineri 1 nov. orele  9:00 – 17:00 si sambata 2 nov. orele 9:00 – 12:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 18 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Emilia Frunză, Training manager

Telefon: 0748886834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii