Impactul prevederilor Regulamentului BNR nr. 5/2013 asupra activitatii de control intern la nivelul sectorului bancar

Impactul prevederilor Regulamentului BNR nr. 5/2013 asupra activitatii de control intern la nivelul sectorului bancar

OBIECTIVUL CURSULUI

Seminarul își propune să facă o analiză amănunțită a modificărilor aduse de noul cadru de reglementare în ceea ce privește organizarea controlului intern în sectorul bancar, cu accent pe noile prevederi din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. Participanții vor avea ocazia să se pună la curent cu noutățile în materie și să înțeleagă filosofia generală și raționamentele care au stat la baza acestor dezvoltări.

 GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează în primul rând specialiștilor din departamentele direct implicate în organizarea și desfășurarea controlului intern la nivelul instituțiilor de credit (departamentele de management al riscurilor, conformitate, audit intern, etc.), personalului din zone de activitate conexe, dar și celor care au preocupări legate de domeniul guvernanţei corporative în sectorul bancar.

CONŢINUT

  • Evoluții recente în ceea ce privește cadrul european de reglementare:

–          Directiva 2013/36/UE – reiterarea principiului proporţionalităţii şi în funcţie de riscuri, prevederi referitoare la tratamentul riscurilor, inclusiv statuarea funcţiei de administrare a riscurilor, a coordonatorului acesteia şi a comitetului de administrare a riscurilor, atribuţiile şi responsabilităţile organului de conducere în legătură cu riscurile;
–          Regulamentul U.E. nr. 575/2013 – direct aplicabil – cerinţe suplimentare de publicare a informaţiilor cu privire la obiectivele şi politicile de administrare a riscurilor;
–          Ghidul EBA emis în 2011 privind guvernanţa internă.

  • Elementele de noutate aduse de CRD IV, transpuse în principal în OUG nr.113/2013:

–          definirea organului de conducere, organului de conducere în funcţia sa de supraveghere şi conducerii superioare;

–          stabilirea de cerinţe privind organul de conducere;

–          principiul proporţionalităţii.

  • Principiile fundamentale aleRegulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit.
  • Principalele noutăţi în domeniul controlului intern faţă de Regulamentul BNR nr.18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora:

–          terminologie

–          modelul ”three lines of defence” vs. modelul COSO

–          prevederi noi referitoare la funcția de audit intern și la comitetul de audit

 

 LECTORI

Raluca Robu – expert în cadrul Direcției Reglementare și Autorizare, Banca Națională a României.

Având o experiență relevantă de peste 10 ani în banca centrală, dna. Raluca Robu și-a început cariera în cadrul Direcției Supraveghere. După ce a lucrat timp de 3 ani în domeniul supravegherii on-site, s-a mutat în zona de reglementare prudențială bancară, unde a fost în mod direct implicată într-o serie de proiecte prin care s-a asigurat transpunerea în legislația națională a principiilor cuprinse în documentele Comitetului de la Basel pe Supraveghere Bancară, dar și pachetelor legislative, a recomandărilor și ghidurilor emise la nivel european (CRD III, CRD IV, recomandările Comisiei Europene, ghidurile emise de Autoritatea Bancară Europeană)

Bogdan Mihai – director adjunct în cadrul Direcției Relații Internaționale, Banca Națională a României

Bogdan Mihai și-a început activitatea profesională în anul 1998 în cadrul Departamentului Audit Intern din Banca Națională a României, unde a ocupat pe rând funcția de inspector, șef serviciu și apoi director adjunct. De-a lungul carierei sale a avut ocazia să asiste la transformările ce au marcat profilul acestei profesii, atât în Romania, cât şi la nivel global, fiind implicat în elaborarea metodologiei de audit intern din BNR și alinierea acestei la standardele și practicile internaționale.Este formator în domeniul auditului și controlului intern bancar la IBR din 2007.

PERIOADA DE DESFĂSURARE:

TBA, 2017

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 3 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Dr. Emanuela Savu, Training Manager

Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, Fax: 021.327.50.86, E-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii