Membrii fondatori
și

Anunt ocupare post vacant Economist in gestiunea economica martie 2024

ANUNŢ

Institutul Bancar Român, cu sediul în Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 3 sector 3 organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist în gestiunea economică.

Etapele concursului:

 • 04.03.2024 – publicare anunţ
 • 05.03.2024 – 18.03.2024 – depunere dosare
 • 19.03 – 22.03.2024 – evaluarea dosarelor primite şi a eligibilităţii candidaţilor
 • 25.03.2024 – scris (probă scrisă de specialitate, probă IT şi probă scrisă de limba engleză)
 • 28.03.2024 – interviu

Punctajul maxim este de 10 puncte și nu se acordă punct din oficiu. Punctajul minim pentru promovarea examenului de recrutare este de 7 puncte. Punctajul se calculează ca medie între nota obţinută la testul de specialitate (70%), informatică (20%) şi engleză (10%).

Dosarele se transmit la adresa de email: office@ibr-rbi.ro, până la data de 19.03.2024, ora 16.00.

Documente necesare:

–   Cerere de înscriere la concurs

–   Curriculum Vitae

–   Copie carte de identitate

–   Copii după acte de studii (conform cu originalul)

–   Certificat de căsătorie (dacă e cazul)

 • Cazier sau declarație pe proprie răspundere până la angajare;
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

–   Acte doveditoare vechimii în muncă.

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi după evaluarea dosarelor.

Examenul scris şi interviurile vor avea loc la sediul IBR şi vor urmări competenţele profesionale şi experienţa acumulată în activitatea desfăşurată, precum şi demonstrarea înţelegerii cunoaşterii specificului IBR.

Condiţii de eligibilitate:

 • studii superioare economice;
 • experiență în domeniu: minimum 3 ani;
 • o limbă străină de circulaţie internaţională (preferabil engleza);
 • cunoştinţe operare PC (Excel, programe salarizare).

Responsabilităţi principale:

 • Acordă viză de control financiar preventiv asupra  documentelor ce cuprind operațiuni ce se refară la drepturile și obligațiile patrimoniale ale IBR, în faza de angajare și de plată, cu excepția statelor de plată salarii, statelor de plată colaboratori, pe care le întocmește;
 • Întocmește statele de salarii și declarațiile fiscale pentru salariați, colaboratori (persoane fizice) şi nerezidenţi;
 • Întocmește proiectul BVC anual/trimestrial/lunar și elaborează execuțiile BVC;
 • Întocmește rapoarte cu privire la contribuțiile membrilor fondatori în vederea reconcilieri cu aceștia, periodic și la cerere;
 • Întocmeşte şi depune dosarele de recuperare a concediilor medicale de la CASMB;
 • Efectuează plățile aferente salariilor şi colaboratorilor, inclusiv cele aferente bugetului de stat;
 • Întocmește situații statistice lunare aferente salariilor;
 • Întocmeşte situațiile cu cheltuielile centrelor de gestiune;
 • Întocmește situația disponibilului (cash-flow) periodic și la cerere;
 • Elaborează situații privind analiza veniturilor/costurilor, centralizarea și prezintă analiza fișelor financiare aferente cursurilor;
 • Ordonarea și îndosarierea documentelor în vederea arhivării;
 • Respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le gestionează, în conformitate cu dispozițiile legale, normele și procedurile în vigoare;
 • Emite facturi din modulul Contabilitate pentru activitățile care nu sunt configurate în modulul cursuri (în lipsa expertului financiar bancar şi a contabilului șef);
 • Se informează, permanent, cu privire la actualizarea cadrului legal în vigoare, pe plan național și internațional, necesar a fi cunoscut și implementat în activitățile postului pe care îl ocupă;
 • Asigură aplicarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, precum şi a altor reglementări interne, proceduri, instrucţiuni, decizii.

Tematică:

 • Elaborarea unui BVC
 • Proceduri de control intern
 • Calcul salarii şi colaboratori
 • Întocmire declaraţii fiscale

Bibliografie:

 • Hotărârea nr. 909/18.07.2022 pentru modificarea HG nr 693/1991, privind înfiinţarea IBR;
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv (actualizată);
 • OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Ordinul nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, care stabilește regulile generale de contabilitate în România și definește principiile și metodele contabile care trebuie respectate în elaborarea și prezentarea documentelor financiare, inclusiv a BVC.
 • Legislaţia muncii – Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
 • Legislaţia fiscală – reglementări referitoare la: venituri salariale, drepturi de autor, convenţii civile, contracte de antrepriză, contracte de mandat şi management, etc.