Membrii fondatori
și

Consolidarea rezilienței operaționale a sectorului financiar. Context general, regional, național și perspective de apărare cibernetică

DATĂ SUSȚINERE CURS: 17 septembrie, 2024

DESCRIERE

Cursul vizează prezentarea preocupărilor existente la nivel european și național cu privire la politica de apărare cibernetică, circumscrisă revoluției industriale (Industria 4.0.) care a debutat în anul 2011 și care se concentrează foarte mult pe interconectivitate, automatizare, învățare automată și date în timp real, cu avantajele și dezavantajele digitalizării, în scopul conștientizării modului de asigurare a securității datelor și a securității cibernetice.

În acest sens, sunt redate cerințele, condițiile, obligațiile și responsabilitățile privind reziliența cibernetică aplicabile sectoarelor industriale de importanță critică, astfel definite și sistemului financiar, în particular, în condiții de incertitudine și ale războiului cibernetic, din perspectiva „Directivei NIS[i] și NIS2[ii]”, respectiv a ”Directivei DORA[iii]”.

Astfel, pentru a asigura o guvernanță îmbunătățită sau consolidată a instituțiilor financiar-bancare și a firmelor, în general, precum și pentru gestionarea cât mai eficientă a managementului riscurilor cibernetice, dar nu numai, sunt oferite detalii cu privire la inițiativele, tendințele și provocările stabilite la nivelul Uniunii Europene în domeniul digital, până în anul 2030.

GRUPUL ŢINTĂ

Personalul specializat din departamentele de IT, de risc, analişti de risc, auditori, managerii de proiecte sau ai departamentelor implicate, utilizatori desemnați, etc.

CONȚINUT

  1. Securitatea digitală – context general, regional și național

1.1. Industria 4.0 – beneficii, impact și provocări

1.2. Avantajele și dezavantajele adoptării modelelor de afaceri în Industria 4.0

1.3. Soluțiile Fintech – prezent și perspective

1.4. Securitatea datelor și securitatea cibernetică în contextul actual

  1. Sistemul financiar-bancar, instabilitatea globală și războiul cibernetic

2.1. Economia digitală și instituțiile financiar-bancare

2.2. Digitalizarea sistemului financiar-bancar și viitorul sistemului monetar

2.3. Evoluția sistemului financiar-bancar în condiții de incertitudine

2.4. Provocările războiului cibernetic asupra sistemului financiar-bancar

2.5. Problematica securității cibernetice în organizațiile internaționale și implicarea Romaniei ca membru al acestora

  1. Creșterea rezilienței cibernetice – aplicarea și implementarea NIS2 și DORA

3.1. Politica UE în domeniul apărării cibernetice

3.2. Cadrul european și național de gestionare a crizelor cibernetice

3.3. Reziliența cibernetică: cerințe, condiții, obligații și responsabilități

3.3.1. Abordare conform NIS și NIS2

3.3.2. Tratare din perspectiva DORA

3.3.3. Gestionarea breșelor de securitate supuse Regulamentului (UE) 2016/679 sau Regulamentului (UE) 2018/1725

3.3.4. Fundamente și implicații ale legislației conexe

3.3.5. Diplomația cibernetică

3.3.6. Creșterea conștientizării pericolului cibernetic în rândul utilizatorilor finali, dar și al conducerii executive

  1. Viitorul digital, proxim (prezent-2030)

4.1. Tendințe și provocări în sectorul infrastructurii digitale a Europei

4.1.1. Asigurarea securității cibernetice în infrastructurile de tip Cloud

4.1.2. Gestionarea tranziției către rețelele digitale ale viitorului – probleme de politică și posibile soluții

4.2. Construirea unui scut cibernetic European

LECTOR

Dr. Ruxandra Rîmniceanu este expert principal în cadrul băncii centrale a României și formator în domeniul protecției informațiilor clasificate, având expertiză pe problematica securității informațiilor (INFOSEC). A obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare la Universitatea Naţională de Apărare – Facultatea de Comandă şi Stat Major, în anul 2007, pe baza activităţii de cercetare derulate în ciclul de studii de doctorat, până la susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată “Contribuţii la optimizarea managementului informaţiilor în sistemul de securitate naţională” şi a absolvit cursul post-universitar în domeniul managementului, la Academia Naţională de Informaţii, în anul 2006.

Specializarea ca inginer electric şi sisteme cu microprocesoare, la Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universității Politehnice București, experiența dobândită ca operator / programator pentru proiectare asistată de calculator, în perioada 1986-1990, precum şi expertiza profesională din sectorul administraţiei publice centrale (monitorizare informaţională de specialitate şi asistarea decidenţilor, consiliere, consultanţă şi management privind cooperarea ştiinţifică românească cu parteneri din ţări membre şi partenere ale NATO, împlicare în activităţi specifice Programului Cadru IV şi V al Uniunii Europene, a iniţiativei EUREKA – transfer tehnologic şi inovare şi a altor forme de cooperare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologiei, în perioada 1991-2000) au contribuit la consolidarea cunoştinţelor de specialitate şi creşterea performanţelor manageriale în cei peste 26 de ani de conducere, fiind concretizate și în lucrări publicate în reviste naționale și internaționale de profil.

Alături de remarcabili mentori şi specialişti din domeniu, a susţinut şi a participat la procesul de fundamentare, aplicare şi implementare a Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate în România.

Astfel, în calitate de formator în domeniu, a desfăşurat activităţi didactice la Academia Naţională de Informaţii, în perioada 2000-2011 şi a sprijiinit evoluţia ascendentă de pregătire şi specializare a personalului, circumscrisă culturii de securitate. De asemenea, în calitate de preparator universitar la Universitatea Spiru Haret, și-a adus aportul la pregătirea studenților în domeniul informaticii, anterior anului 2000.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

17 septembrie 2024, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).PERSOANĂ DE

CONTACT:

Florian Ionescu – Specialist formare
e-mail: florian.ionescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0745598602

[i] Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, transpusă prin Legea nr. Legea nr.362/2018.

[ii] Directiva (UE) 2022/2555 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în întreaga Uniune, de modificare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 și a Directivei (UE) 2018 /1972 și de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148 (Directiva NIS 2)

[iii] Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1060/2009, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014, (UE) nr.909/2014 și (UE) 2016/1011