Membrii fondatori
și

MIFID II – CONSULTANT DE INVESTIŢII FINANCIARE

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)


Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă consultanţă clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II, Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului nr. 5/5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit.

GRUP ȚINTĂ

Programul este recomandat personalului din bănci şi instituţii financiare ne-bancare ce activează în domeniul consultanței de investiții financiare, care trebuie sa facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente, care să ateste dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrarii investițiilor, conform cerințelor de reglementare din industria financiar-bancară: Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Regulamentului nr. 5/5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit.

CONŢINUT

1. CADRUL DE REGLEMENTARE A PIEŢELOR ŞI INSTRUMENTELOR FINANCIARE PRIVIND PROTECŢIA INVESTITORILOR
a) Obiectivele pachetului normativ din UE (MiFID II/MiFIR, PRIIPs, MAD/MAR, AFIA/DAFIA, UCITS 5, ESMA) şi impactul asupra sistemului financiar-bancar
b) Legislaţia naţională. Autorităţile cu rol de reglementare şi supraveghere: BNR şi ASF
c) Prezentarea generală a procesului de guvernanţă a produselor

2. INSTRUMENTE FINANCIARE – TIPOLOGIE
a) Caracteristicile, riscul şi particularităţile cheie ale instrumentelor financiare; principiile de evaluare; locuri de tranzacţionare:
i. Instrumente ale pieţei monetare (certificate de trezorerie, certificate de
depozit, efecte de comerţ, alte instrumente cu caracteristici echivalente)
ii. Depozite structurate
iii. Acţiuni, certificate de depozit pentru acţiuni
iv. Obligaţiuni/Titluri de creanţă securitizate
v. Produse financiare structurate (certficate index, turbo, bonus, cu capital
protejat)
vi. Fonduri de investiţii/fonduri tranzacţionate la bursă
vii. Exchange Traded Funds (ETFs)
viii. Instrumente financiare derivate/instrumente financiare derivate tranzacţionate la bursă
ix. Certificate de emisii de gaze
b) Clasificarea produselor de investiţii
i. Complexe
ii. Noncomplexe

3. FUNCŢIONAREA PIEŢELOR FINANCIARE ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA VALOARII ŞI COTAŢIEI PRODUSELOR DE INVESTIŢII
a) Piaţa monetară
b) Piaţa valutară
c) Piaţa de capital: locuri de tranzacţionare, operatori de piaţă, tipuri de pieţe, entităţi ale pieţei de capital
d) Indicatori macroeconomici şi analiza contextului macroeconomic. Impactul valorilor economice, al evenimentelor naţionale, regionale şi globale asupra pieţelor şi asupra valorii produselor de investiţii
e) Managementul riscurilor (operaţional, de piaţă, reputaţional)

4. EVALUAREA DATELOR RELEVANTE PENTRU PRODUSELE DE INVESTIŢII
a) Contabilitate şi analiză financiară (noţiuni privind contul de profit şi pierdere şi bilanţul)
b) Analiza fundamentală:
i. Indicatori
ii. Evaluarea obligaţiunilor, titluri de stat şi titlurilor de participare la organisme de plasament colectiv
iii. Metode de evaluare a acţiunilor
iv. Exemple
c) Analiza tehnică:
i. Indicatori
ii. Analiza Grafică-tipuri de grafice şi formaţiuni
iii. Trenduri
iv. Exemple
d) Stress-testing. Back-testing
e) Documentele cu informaţii cheie destinate investitorilor – PRIIP. (prezentare şi exemple)
f) Finanţarea companiilor. Oferte publice. Prospectele/documentele de ofertă publică. (prezentare şi exemple)

5. CLASIFICAREA CLIENŢILOR CONFORM DIRECTIVEI MIFID II
a) Clienţi de retail
b) Clienţi profesionali
c) Contrapărţi eligibile

6. FURNIZAREA CONSULTANŢEI DE INVESTIŢII
a) Consultanţa de investiţii şi administrarea de portofolii – definiţii
b) Informaţii privind consultanţa de investiţii şi administrarea de portofolii oferite clientului
c) Consultanţa de investiţii oferită în mod independent
d) Evaluarea caracterului corespunzător şi adecvat – informaţiile referitoare la cunoştinţele şi experienţa clientului/potenţialului client;
e) Evaluarea caracterului adecvat şi rapoartele privind caracterul adecvat;
f) Stimulentele
g) Etica în consultanţa de investiţii: reguli privind conduita, interdicţii, prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese

7. DECLARAŢIA POLITICII DE INVESTIŢII (IPS). PROFILUL INVESTIŢIONAL
a) IPS – Investment Policy Statement: definiţie, conţinut, obiective
b) Profilul investiţional
c) Aspecte fiscale privind veniturile generate din transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare

8. TEORIA PORTOFOLIULUI ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI INVESTIŢIONAL
a) Decizia de alocare a capitalului
b) Portofolii formate dintr-un activ riscant şi unul fără risc
c) Curbele de indiferenţă şi aversiunea la risc
d) Portofolii cu 2 active riscante
e) Portofolii cu n active riscante
f) Selecţia portofoliului – modelul Markowitz
g) Riscul de piaţă
h) Măsurarea riscului de piaţă
i) VaR –Value at Risk

9. ABUZUL DE PIAŢĂ/CONFLICTUL DE INTERESE/ETICA
a) Categorii de operaţiuni şi instrumente financiare care intră în sfera abuzului de piaţă
b) Instigarea, complicitatea şi tentativa
c) Informaţia privilegiată
d) Tipuri şi categorii de operaţiuni ce intră în sfera operaţiunilor de manipulare a pieţei; prevenirea şi detectarea operaţiunilor de manipulare a pieţei
e) Exceptări de la prevederile privind abuzul pe piaţă
f) Rapoarte privind tranzacţiile suspecte

10. SPĂLAREA BANILOR
a) Categorii de operaţiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor; prevenirea şi detectarea operaţiunilor de spălare a banilor
b) Rapoartele privind tranzacţiile suspecte

11. SANCŢIUNI MIFID II

DURATA CURSULUI ŞI EXAMINARE

Cursul se desfăşoară pe durata a 30 de ore de studiu (obligatoriu minim 30h active pe platforma online Knolyx pentru a putea susţine examenul). Examenul se va putea susţine în ultima săptămână a cursului.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

1 – 29 februarie 2024

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la derularea programelor, a procedurilor de înscriere şi tarife.

Pe parcursul cursului, participanţii beneficiază de suport organizatoric din partea IBR si Knolyx
• Ghid de instrucţiuni privind utilizarea platformei şi modul de desfășurare a cursului/procesului de învăţare şi examinare;
• Programul de învăţare – programul minim de studiu recomandat este de 30 ore, materialele sunt disponibile pe platforma 30 de zile (2 – 31 octombrie 2023). Programul de studiu este flexibil, în funcţie de disponibilitatea fiecărui cursant. Parcurgerea materialului de curs, pe capitole, este condiţionată de rezolvarea corectă a unui „quiz”/mini-test intermediar de la finalul fiecărui capitol;
• Forum: pe parcursul perioadei de studiu, participanții pot posta întrebări sau comentarii cu privire la curs în secţiunea „Discuţii” a platformei de e-learning, cu primirea răspunsurilor din partea experților / tutorilor în termen de cca. 24/48 de ore, având ca obiectiv sprijinirea procesului de învăţare şi pregătirea pentru susţinerea testului de evaluare online;
• Simulare test – modele de întrebări similare celor de la testul de evaluare;
• Generarea testului ONLINE;
• Furnizarea de rapoarte privind activitatea cursanţilor în cadrul cursului şi rezultatele la test; Rapoartele vor conține informații ca: timpul de studiu și lectura, precum şi rezultatele la teste;
• Notificarea pe e-mail a participanților cu privire la activitățile de curs;
• Secţiune de tip librărie virtuală, unde sunt disponibile pentru cursanţi diverse materiale/resurse (ex. legislaţie, articole, etc.). Resursele pot fi de tip audio/video/document;
• Emiterea de către IBR a certificatelor de absolvire, cu calificativul admis pentru cursanţii care au răspuns corect la minimum 70% din întrebările grilă de la testul final (50 de întrebări).

PERSOANA DE CONTACT

Bogdan Trifescu – Expert training, e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886814